Malekurs

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Malekursene er lagt opp som temaundervisning og prosessarbeid med stort fokus på kreativitet, utfoldelse og tilstedeværelse. Her utvikler du faglig kunnskap, sanselighet og en personlig og utforskende holdning til kunst og det skapende. Oppgavene er byggesteiner som gradvis utvikler din kunnskap innen maleteknikk; farge, strøk, flate, form, linje og lys. Alle kursene inneholder også noe tegning, da dette er en forutsetning for å forstå maleri.

Korte nybegynnerkurs

nydalen-kunstskole-2016-0060Et kort nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er og male og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom i gang energi, og et fundament som er nok til å male videre på egen hånd. Kurset gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette et nyttig forkurs.

Kreativt maleri, nivå 1

Kreativt maleri, nivå 1 er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver. Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Kurset går både som weekendkurs, kort kveldskurs og formiddagskurs på 5 ganger og som en ukes sommerkurs hvor både grunnkurset og videreføringen er med.

Sommerskole over 2 uker for nybegynnere

Gjennom 2 intense uker får du en grundig innføring i de grunnleggende prinsippene i tegning og maling: Tegning og uttrykk, komposisjon, lysatmosfærer, fargeblanding, farge som form og rom, fargeklanger, strøk og billedflate, personlig fortolkning og kreativitet.

Malekurs 12 ganger på flere nivåer, kveld, formiddag eller ettermiddag

Nydalen Kunstskole- sommerutstilling 2016- 16Kursrekken i maleri  gir deg en solid og helhetlig ramme for kreativ og kunstnerisk utviking. Målsetningen er deg, som et rikere og helere menneske, med en dypere kunstnerisk innsikt og større faglig kvalitet på ditt skapende arbeid. Hovedfokuset på kurset er det frie maleri der utfoldelse og eksperimentering utvikler faglig kunnskap og håndverk.

Maleri, nivå 1

Maleri, nivå 1 er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitet. Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Maleri, nivå 2

Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming. Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Maleri, nivå 3

Maleri, nivå 3 er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt.

– fokus på det figurative

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene for nivå 1 og nivå 2 til fordypning og utvikling av det figurative maleri med utgangspunkt i hva figurativt maleri er i samtiden. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle figurative komposisjoner.

– fokus på det abstrakte

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene nivå 1 og nivå 2 til fordypning og utvikling av det abstrakte maleri – basert på farge, flate, stofflighet, abstraksjon og abstrakt komposisjon samt akrylteknikk. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle abstrakte komposisjoner.

Maleri med oppmerksomt nærvær

nydalen-kunstskole-2016-0082Oppmerksomt nærvær har vært en integrert del av skolen undervisning siden skolen startet for mer en 20 år siden. Oppmerksomt nærvær er det viktigste i den skapende prosessen, derfor har skolen alltid hatt mindfulness som et av sine bærende element i undervisningen. Vi har kurs som setter oppmerksomt nærvær, maling og tegning inn i en kunstnerisk utviklingsprosess

Finn din kunstneriske stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde. Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 10 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten. Kurset går både som et kveldskurs på 12 ganger, sommerkurs over en uke og som weekendkurs i forkortet utgave.

Intuitivt maleri

Vi bærer alle på dype personlige språk som kommer til uttrykk i måten vi ser og sanser verden på, og i måten vi bruker kroppen og sinnet vårt på. Dette kurset er en prosess der du med maleriet som medium lærer å bruke det du selv til enhver tid er, som utgangspunkt for en kunstnerisk og personlig utvikling. Du blir ledet inn i en oppgaverekke som består av tilstedeværelse, utforskning og refleksjon over eget språk. Sakte ledes du til en dypere forståelse av ditt maleriske språk, slik at du kan få en dypere glede av å male. Å oppleve det å male som meningsfullt handler i stor grad om å få kontakt med sin egen historie, se sitt eget særegne språk og blikk på verden. Det intuitive er i denne sammenhengen en prosess vi går inn i, og detsom kommer til uttrykk i bildene handler om hvem vi er og hvor vi er i livet.

Kunst og spiritualitet

Vi besitter alle ressurser som kan løfte oss både menneskelig og kunstnerisk. Dette kurset inviterer deg til å bli kjent med deg selv og ditt kunstneriske potensial gjennom tilstedeværelse og en intuitiv, meditativ, undrende og malerisk prosess. Kurset går kun som sommerkurs.

Fordypningskurs

nydalen-kunstskole-2016-0046Fordypning handler om å utvide din kunnskap innen et bestemt område, å styrke områder du synes er utfordrende eller å forsyne deg uhemmet av ny inspirasjon. Fordypningskursene er lagt opp som kurs eller workshops innenfor bestemte temaer. Temaene springer fra fordypning i det figurative maleri og det tekniske i akrylmaleriet til moderne eksperimentering og utvidelse av din forestilling om hva du kan gjøre i store malerier. Fordypningskursene går både som weekendkurs, korte kveldskurs 5 ganger om våren eller som sommerkurs på en uke.

Figurativt maleri

Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere – foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk. Kurset går kun som 5 gangers kurs og weekendkurs.

Abstrakt maleri og teknikk

Det abstrakte maleri bruker selve malingen som uttrykk, sammen med ulike verktøy lærer du å utvikle ulike teksturer, stofflighet og bruke trykk som og skape personlig uttrykk i maleriflaten. Kurset utvider din horisont slik at dine bilder får mange flere muligheter i møte med forskjellige akryl medier, redskaper og teknikk. Du lærer om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Dette kurset gir deg et teknisk og håndverksmessig dykk i akrylens tekniske univers i.

Figurativt maleri

Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling .Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot.

Akt- maling og tegning etter levende modell

Du trenger å tegne og male mye etter modell, det er her du legger grunnlaget for å forstå hvordan den figurative verden er bygget opp av linje, lys og form. Målsetningen er at du får et friere forhold til å bruke mennesket som en del av dine egne bilder og ditt kunstneriske språk. De fleste har et dypt forhold til kroppen og dette knytter seg an til vårt sanselige og visuelle språk. Kroppen er et symbol, den uttrykker bevegelse, spenst, mykhet, følsomhet og kraft. På kurset benyttes akrylmaling, kull, kritt, pensler og svamper, og det males og tegnes på store ark. Som deltager lærer du mye om å beherske faglige kvaliteter, godt håndverk og akrylteknikk.

Big painting

På kurset vil forholdet mellom den lille detaljen, det intuitive i tegningen og det store bildet veksle og utfylle hverandre. Det vil bli lagt vekt på komposisjon, flate, farge og variasjon innenfor helheten. Å gi deg hen, tilstedeværelsen i bildet og i uttrykket og gjennomføring av et større maleri vil være erfaringen og læringen du får med deg fra kurset. Hvis du ønsker å male på flere lerreter kan dette kjøpes på kurset.

Kommentarer er stengt.